OSF TURKEY
  • Acil Navlun Hattı +90(532) 012 62 22

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÜÇÜNCÜ TARAF AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden OSF LOJİSTİK A.Ş tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak OSF LOJİSTİK A.Ş müşterilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla dokümante etmiştir. OSF LOJİSTİK A.Ş ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.osfturkey.com adresinde yer alan OSF LOJİSTİK A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (KVK Politikası) erişebilirsiniz. Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında; Bu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen; Üçüncü taraf ise Şirket ile hukuki bir ilişki içerisinde olmamakla beraber, Şirket’ in adaya ve işveren müşterilerine sunduğu hizmetin isteğe bağlı kullanılabilir özellikleri kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verileri işlenen tüm kişileri ifade etmektedir.

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Verileriniz aşağıdaki şartlarda işlenmektedir ve aktarılmaktadır ;

• www.osfturkey.com üzerinden veya yazılı doküman olarak iş başvurusunda bulunduğunuzda isim, soy isim, çalıştığınız kurum ve ünvan bilgisi, e-posta ve telefon numarası gibi bilgilerinizi

• Öz geçmişinizde vermiş olduğunuz referansların kontrolü yapmak için referansların verileri

• Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına veya adayın Şirket ile arasında İş Sözleşme’ si kurulması durumuna göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

• Üçüncü taraf olarak sistemlerimize aday tarafından işlenmiş olan kişisel verileriniz, Şirket ile aday arasında kurulmuş olan ilişki kapsamında adayın kullanımına sunulmuş olan isteğe bağlı kullanılabilir özellikler ile işlenmektedir.

• Aday tarafından bizimle paylaşılan kişisel verileriniz aday özgeçmişini paylaşma seçeneğine göre taleb eden birim sorumlusu ile İnsan kaynakları tarafından paylaşılır. Yukarıdaki etkileşimler haricinde, kişisel verileriniz, adayın, özgeçmişininin görüntülendiği durumlarda, görüntüleyen kişi/kurumlar ile paylaşılmaktadır.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı

• Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını

• Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini öğrenebilir ve talep edebilirsiniz.Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi Kişisel Verileri Korumu ekibimiz değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğuna yasal mevzuatlar ve şirket prosedürlerine göre değerlendirilerek imha edilir.Seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

• Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

• Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

• Yazılı ve imzalı olarak

• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile

• Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile

• Başvurunuzu kolaylaştırabilmek adına, Ek-I’ de görebileceğiniz başvuru formunu doldurarak, yukarıda sözü edilmiş olan seçeneklerden herhangi biri ile tarafımıza talebinizi iletebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Adres: Yeni Mahalle 5302 Sok No 3 Kat 1 D 6 Akdeniz/MERSİN

Web Sitesi : http://www.osfturkey.com

Telefon : 0324 2377575

Veri sorumlusu Şirketimizin KEP adresleri:

OSF Lojistik Hizmetleri ve Dış Tic. A.Ş

e-mail : osflojistik@hs02.kep.tr

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgilerinizi başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile şirketimize başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

• Yukarıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,

• Noter vasıtasıyla bildirim,

• İadeli taahhütlü posta ile başvuru,

• Yukarıda bildirilen mail adreslerine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.